Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จัดกิจกรรม Kick off ขยะแยกก่อนทิ้ง
Responsive image
วันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 ช คือการ ใช้น้อย การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักวานส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ นักเรียน ที่เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์จำนวนกว่า 140 คันเพื่อทำการรณรงค์ไปทั่วพื้นที่จังหวัดพะเยา
         
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562
Responsive image