Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางการปรับปรุงผังเมืองพะเยา
Responsive image
                สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางการปรับปรุงผังเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา ประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองพะเยา/แม่กา/ท่าวังทอง/บ้านต๊ำ/บ้านต๋อม/สันป่าม่วง/บ้านสาง/ดอกคำใต้/จำป่าหวาย/บ้านตุ่น และแม่ใส เพื่อติดตามการดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยา นั้น
                วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู) นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมงานกฎหมาย และ ดร.อดิศร เรือลม ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง ได้ประชุมติดตามภารกิจดังกล่าว ข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
                1. การดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยา ปี2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการครบทุกแห่ง
                2. การดำเนินการในปี65 ได้มีการซักซ้อมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีการปรับแผนท้องถิ่น และตั้งงบประมาณอุดหนุนเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของผังเมือง ขั้นตอนที่ 1 - 4
                3. การดำเนินการในปี66 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับแผนท้องถิ่น เพื่อรองรับการตั้งงบประมาณปี66 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของผังเมือง ขั้นตอนที่ 5 - 18 ต่อไป
         
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564