Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ห้วยแก้ว
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ออกเยี่ยมเยียนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นซึ่งได้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน และเป็นสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงดังกล่าว ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางกาย และทางใจ และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานอาสาสมัครบริบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มา ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2564