Home / จัดกิจกรรม Kick off ขยะแยกก่อนทิ้ง [8]

วันที่ 9 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 ช คือการ ใช้น้อย การใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักวานส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ นักเรียน ที่เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์จำนวนกว่า 140 คันเพื่อทำการรณรงค์ไปทั่วพื้นที่จังหวัดพะเยา