Home / จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) [3]

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 – 13.30น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)