Home / ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะให้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ [5]

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะให้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมี นางสาวธิดา ไกรนรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม และมี นางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปชี้แจงแนวทางการทำงาน