Home / ประกวดอำเภอสะอาด ระดับจังหวัดพะเยา [12]

วันที่ 20 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการประเมิน "อำเภอสะอาด" ประจำปี 2561 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เพื่อประเมิน อำเภอสะอาด ดังนี้ เวลา 09.00 น. ประเมินอำเภอปงและเทศบาลตำบลปง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปง เวลา 13.30 น. ประเมินอำเภอเชียงม่วนและ อบต.สระ ณ บ้านหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ