หน้าหลัก / ผต.สถ. ตรวจราชการ อปท.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา [5]

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ เทศบาลตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ไปสู่การปฏิบัติ โครงการกิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ติดตามกิจกรรมการสร้างฝาย แก้มลิงกักเก็บน้ำ สร้างภาชนะขนาดใหญ่ บำรุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ การติดตามผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment :LPA) การรายงานเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน การตรวจติดตามการดำเนินงานของ e – LAAS และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. และผลการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการตรวจราชการเพิ่มเติม โดยมี นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมชี้แจ้งประเด็นข้อราชการ