Home / ประกาศตำบลแม่ใสปลอยขยะเปียก [14]

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีประกาศตำบลปลอดขยะเปียก ตำบลแรกของจังหวัดพะเยา ที่ศาลาประชาคมตำบลแม่ใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา