หน้าหลัก / ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะ [6]

วันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะ และนางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ชี้แจงข้อมูล/สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ข้อมูลครัวเรือน ศาสนสถาน สถานศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ที่มีการคัดแยกขยะเปียกพร้อมทั้งกำหนดแผนประกาศตำบลปลอดขยะเปียก