Home / ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สถจ.พะเยา ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา [5]

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ออกบริการให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะเปียก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน และรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทังนี้ จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะเปียกก่อนทิ้ง เพื่อสามารถประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือนกันยายน 2561