Home / พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [16]

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างจังหวัดพะเยากับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน่วยงานองค์กรอิสระ และนายอำเภอ เข้าร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ให้เป็นรูปธรรม