Home / กิจกรรมติดตั้งถังขยะเปียกเพิ่มเติม ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา [5]

วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ติดตั้งถังขยะเปียกเพิ่มเติม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บ้านพักปลัดจังหวัดพะเยา และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ทังนี้ จังหวัดพะเยาได้ดำเนินโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะเปียกก่อนทิ้ง เพื่อสามารถประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือนกันยายน 2561