Home / กิจกรรมกำจัดขยะเปียกด้วยไส้เดือน [9]

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมกำจัดขยะเปียกด้วยไส้เดือน) ณ ศาลาประชาคมรวมใจพัฒนา และศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้นโยบายจังหวัดสะอาด ไร้ขยะเปียก โดยมีเป้าหมายแกนนำสมาชิกโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน