หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561 [8]

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13:30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการขอใช้พื้นที่ป่าของ อปท. เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา