หน้าหลัก / เรื่องประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [16]

วันนพฤหัสบดีที่ 31พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. จังหวัดพะเยา โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดประชุมชี้แจงการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง