หน้าหลัก / ประชุมชีแจงการตรวจ LPA ประจำปี 2561 [16]

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง LPA ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 และ 5 ชี้แจง ณ ทต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ ด้านที่ 2 ชี้แจง ณ ทต. ท่าวังทอง อ.เมือง ด้านที่ 3 ชี้แจง ณ อบต.แม่ใส อ.เมือง ด้าน ที่ 4 ชี้แจง ณ ทต.จุน อ.จุน การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย