หน้าหลัก / วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [15]

วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายราช สักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day เพื่อรณรงค์การคัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ตามหลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่