Home / ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชน (อถล.) [4]

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายนางพรลภัส โชติษฐยางกูร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทความสำคัญอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมฯ ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา