Home / มอบถังขยะเปียกให้แก่วัดร่องห้าและวัดข่วงแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า [6]

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้าและวัดบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จากนั้นเวลา 13.00 น. ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียก ณ วัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆ