Home / ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชนบ้านหนุน หมู่ที่ 6 ตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา [6]

ประชาสัมพันธ์ ชุมชนบ้านหนุน หมู่ที่ 6 ตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา โดย นายนันท์ ร้องเก็ด ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการจัดการขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ในชุมชน โดยการทำถังกำจัดขยะเปียกในบ้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมด จัดการขยะอินทรีย์โดยสร้างเสวียน จำนวน 20 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16 ของครัวเรือนทั้งหมด จัดการขยะอินทรีย์โดยใช้ถังหมักชีวภาพ จำนวน 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 24 ของครัวเรือนทั้งหมดและมีกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์และ รีไซเคิลในงานบุญในหมู่บ้าน(งานแต่งงาน/งานบวช/งานศพ ฯลฯ)และกิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย