หน้าหลัก / ประชุมสัญจร ท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอภูกามยาว [5]

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสัญจร “ท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท.” ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุม