หน้าหลัก / ประชุมสัญจร ท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอปง [8]

ันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลปง อ.ปง จ.พะเยา นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวธิดา ไกรนรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมสัญจร “ท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท.” ในพื้นที่อำเภอปง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุม