Home / มอบถังขยะเปียกให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ [2]

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดำเนินการแจกถังขยะเปียกให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ตามแนวทางโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ ขยะเปียก โดยมีวัตถุประสงค์รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง