หน้าหลัก / จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 [9]

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ที่ทาง การแยกขยะก่อนทิ้ง และกิจกรรมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการถือป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา