หน้าหลัก / มอบรางวัล หมู่บ้าน ตำบล อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด [17]

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างแรงรูงใจในการทำงาน ให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ดังนี้ 1. ประเภทรางวัล “หมู่บ้านสะอาด” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1.1 รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล (1) บ้านต๊ำพระแล หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา (2) บ้านป่าสัก หมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านไชยสถาน หมู่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน 1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง 1.4 รางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ (1) บ้านไชยสถาน หมู่ 4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน (2) บ้านสันต้นตุ้ม หมู่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว (3) บ้านสันป่าตอง หมู่ 2 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ (4) บ้านดู่ หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง (5) บ้านปี้ หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ 2. ประเภทรางวัล “ตำบลสะอาด” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 2.1 รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล (1) เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา (2) เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน 2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง 2.4 รางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ (1) เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน (2) เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว (3) องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ (4) เทศบาลตำบลปง อำเภอปง (5) เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ 3. ประเภทรางวัล “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3.1 รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล (1) อำเภอเมืองพะเยา (2) อำเภอแม่ใจ 3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอจุน 3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอภูซาง 3.4 รางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ (1) อำเภอเชียงม่วน (2) อำเภอภูกามยาว (3) อำเภอดอกคำใต้ (4) อำเภอปง (5) อำเภอเชียงคำ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบถังขยะเปียกให้แก่ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อมอบต่อไปยังครัวเรือนต้นแบบ ตามประกาศเจตนารมณ์จังหวัดพะเยา ที่มุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใต้ “พะเยา สะอาด น่าอยู่” และเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือน กันยายน 2561 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างแรงรูงใจในการทำงาน ให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ดังนี้ 1. ประเภทรางวัล “หมู่บ้านสะอาด” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 1.1 รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล (1) บ้านต๊ำพระแล หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา (2) บ้านป่าสัก หมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านไชยสถาน หมู่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน 1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง 1.4 รางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ (1) บ้านไชยสถาน หมู่ 4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน (2) บ้านสันต้นตุ้ม หมู่ 3 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว (3) บ้านสันป่าตอง หมู่ 2 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ (4) บ้านดู่ หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง (5) บ้านปี้ หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ 2. ประเภทรางวัล “ตำบลสะอาด” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 2.1 รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล (1) เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา (2) เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน 2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง 2.4 รางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ (1) เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน (2) เทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว (3) องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ (4) เทศบาลตำบลปง อำเภอปง (5) เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ 3. ประเภทรางวัล “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3.1 รางวัลชนะเลิศ มีจำนวน 2 รางวัล (1) อำเภอเมืองพะเยา (2) อำเภอแม่ใจ 3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอจุน 3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอภูซาง 3.4 รางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ (1) อำเภอเชียงม่วน (2) อำเภอภูกามยาว (3) อำเภอดอกคำใต้ (4) อำเภอปง (5) อำเภอเชียงคำ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบถังขยะเปียกให้แก่ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อมอบต่อไปยังครัวเรือนต้นแบบ ตามประกาศเจตนารมณ์จังหวัดพะเยา ที่มุ่งสู่จังหวัดสะอาดภายใต้ “พะเยา สะอาด น่าอยู่” และเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกภายในเดือน กันยายน 2561