หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [4]

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560