หน้าหลัก / การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [5]

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก 4. การจัดกิจกรรม Kick Off Phayao Cleaning Day