หน้าหลัก / การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา [4]

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561