หน้าหลัก / การประชุมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองพะเยา [3]

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเย โดยมีผู้แทนนายอำเภอเมืองพะเยา ผู้บริหารท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลท่าวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเข้า ร่วมประชุม