หน้าหลัก / ท้องถิ่นจังหวัดสัญจร พบ อปท. ประจำปี 2560 [16]

วันที่ 9,15-17 พฤษภาคม 2560 นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมประชุม “ท้องถิ่นจังหวัดสัญจรพบ อปท.” ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอแม่ใจ อำเภอภูกามยาว อำเภอเมืองพะเยาอำเภอจุน โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุม