หน้าหลัก / ข้าราชการ สถจ.พะเยา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 [12]

วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นายสมชาย เจนวณิชย์วิบูลย์ ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง สถจ.พะเยา ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560