หน้าหลัก / พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง และสระเกล้าดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ. 2560 [2]