ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
24 ก.ค. 2562,16:38:38 น.
24 MB
2
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562
24 ก.ค. 2562,16:36:28 น.
1 MB
3
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562
1 ก.ค. 2562,13:51:55 น.
639 KB
4
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
11 มิ.ย. 2562,15:39:07 น.
2 MB
5
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14 พ.ค. 2562,09:52:49 น.
296 KB
6
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14 พ.ค. 2562,09:51:31 น.
51 KB
7
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสักนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2562
10 ม.ค. 2562,10:25:01 น.
153 KB
8
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพน้กงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(เพิ่มเติม) พ.ศ.2561
10 ม.ค. 2562,10:22:40 น.
213 KB
9
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.2561
15 พ.ย. 2561,15:18:26 น.
1 MB
10
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
12 ก.ค. 2561,14:10:47 น.
3 MB
11
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
29 มิ.ย. 2561,16:01:11 น.
5 MB
12
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
29 มิ.ย. 2561,15:59:56 น.
18 MB
13
แบบประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
4 มิ.ย. 2561,15:36:50 น.
2 MB
14
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครู
13 ก.พ. 2561,11:25:31 น.
3 MB
15
ประกาศ ก.ท.จ.พะเยา พ.ศ. 2545
16 ก.พ. 2560,14:34:08 น.
18 MB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 15 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน