ลำดับ
รายละเอียด
วันที่บันทึก
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 จากระบบ GFMIS
11 เม.ย. 2562,14:57:06 น.
2 MB
2
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากระบบ GFMIS
18 มี.ค. 2562,10:42:37 น.
778 KB
3
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 จากระบบ GFMIS
14 ก.พ. 2562,14:26:50 น.
2 MB
4
เรื่องการจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี
7 ก.พ. 2562,14:50:33 น.
268 KB
5
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 จากระบบ GFMIS
14 ม.ค. 2562,14:40:41 น.
2 MB
6
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จากระบบ GFMIS
17 ธ.ค. 2561,09:05:58 น.
2 MB
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ สถจ.พะเยา
11 ธ.ค. 2561,16:25:57 น.
96 KB
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
30 พ.ย. 2561,16:54:18 น.
86 KB
9
เรื่องประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
22 พ.ย. 2561,11:06:43 น.
605 KB
10
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 จากระบบ GFMIS
16 พ.ย. 2561,09:09:44 น.
2 MB
11
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2561
25 ต.ค. 2561,16:08:23 น.
228 KB
12
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 จากระบบ GFMIS
16 ต.ค. 2561,09:38:29 น.
2 MB
13
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 จากระบบ GFMIS
12 ก.ย. 2561,08:53:41 น.
2 MB
14
เรื่องประกาศขายทอดตลาดครุฑภัณฑ์ชำรุด
10 ก.ย. 2561,16:11:30 น.
108 KB
15
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS
14 ส.ค. 2561,12:53:54 น.
677 KB
16
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 จากระบบ GFMIS
13 ก.ค. 2561,07:56:10 น.
674 KB
17
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จากระบบ GFMIS
15 มิ.ย. 2561,09:14:34 น.
2 MB
18
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านต๊ำพระแลฯ
4 มิ.ย. 2561,11:01:39 น.
3 MB
19
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางขึ้นพระธาตุโป่งขามฯ
4 มิ.ย. 2561,10:59:33 น.
786 KB
20
ประกาศ สถจ.พะเยา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
23 พ.ค. 2561,09:54:07 น.
352 KB
21
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561,16:33:53 น.
357 KB
22
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 จากระบบ GFMIS
15 พ.ค. 2561,14:09:07 น.
600 KB
23
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
24 เม.ย. 2561,09:12:10 น.
103 KB
24
คัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
23 เม.ย. 2561,15:26:39 น.
348 KB
25
ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประกาศ
23 เม.ย. 2561,15:24:48 น.
375 KB
26
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง ชุดสายพ่วง มอก.2432-2555
23 เม.ย. 2561,15:22:34 น.
413 KB
27
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 จากระบบ GFMIS
11 เม.ย. 2561,09:25:11 น.
2 MB
28
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. บ้านปางป้อมกลาง หมู่ที่ 9
27 มี.ค. 2561,10:16:08 น.
84 KB
29
ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
21 มี.ค. 2561,09:47:24 น.
396 KB
30
ขอความอนุเคราะห์เพื่อประชาสัมพันธ์
15 มี.ค. 2561,15:53:01 น.
62 KB
31
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากระบบ GFMIS
14 มี.ค. 2561,09:07:52 น.
2 MB
32
แนวการปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะ 4
12 มี.ค. 2561,10:32:11 น.
3 MB
33
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี2561
12 มี.ค. 2561,10:30:06 น.
2 MB
34
กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ
12 มี.ค. 2561,10:28:00 น.
3 MB
35
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560
12 มี.ค. 2561,10:16:48 น.
2 MB
36
โครงการอบรมหลักสูตร"ท้องถิ่นคุณธรรม:ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
9 มี.ค. 2561,09:47:41 น.
413 KB
37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
9 มี.ค. 2561,09:44:11 น.
30 KB
38
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย
9 มี.ค. 2561,09:38:07 น.
69 KB
39
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 จากระบบ GFMIS
16 ก.พ. 2561,09:00:14 น.
2 MB
40
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ (อบจ.พะเยา)
15 ก.พ. 2561,10:43:00 น.
299 KB
41
ส่งประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง (อบต.ดอกคำใต้)
15 ก.พ. 2561,10:42:10 น.
161 KB
42
ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
6 ก.พ. 2561,14:53:27 น.
556 KB
43
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ทต.ร่วมใจพัฒนา
6 ก.พ. 2561,14:52:04 น.
2 MB
44
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
30 ม.ค. 2561,08:52:38 น.
422 KB
45
กำหนดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ ฯ
22 ม.ค. 2561,10:31:00 น.
215 KB
46
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.3แม่กา
22 ม.ค. 2561,10:30:07 น.
124 KB
47
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีด้วยโปรแกรม Microsoft Excel"
19 ม.ค. 2561,10:05:35 น.
334 KB
48
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
19 ม.ค. 2561,10:03:41 น.
362 KB
49
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
19 ม.ค. 2561,10:00:05 น.
362 KB
50
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ
17 ม.ค. 2561,10:28:32 น.
226 KB
51
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะฯ
17 ม.ค. 2561,10:26:39 น.
215 KB
52
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองฯ
17 ม.ค. 2561,10:24:38 น.
374 KB
53
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 จากระบบ GFMIS
15 ม.ค. 2561,16:07:48 น.
686 KB
54
ประชาสัมพันธ์ขอยทอดตลาดครุภัณฑ์ (ทม.พะเยา)
15 ม.ค. 2561,09:45:07 น.
206 KB
55
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS
15 ส.ค. 2560,11:42:21 น.
714 KB
56
ประกาศ อบต.แม่สุก เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ
7 ส.ค. 2560,15:56:35 น.
85 KB
57
ประกาศสอบราคาจ้า อบต.จำป่าหวาย
1 ส.ค. 2560,15:23:36 น.
129 KB
58
ประกาศสอบราคาจ้าง อบต.ภูซาง
1 ส.ค. 2560,15:22:37 น.
125 KB
59
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนควร
31 ก.ค. 2560,10:38:16 น.
113 KB
60
จัดซื้อจัดจ้าง ทม.พะเยา
27 ก.ค. 2560,10:53:04 น.
93 KB
61
ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
25 ก.ค. 2560,10:21:58 น.
29 KB
62
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ร่มเย็น
21 ก.ค. 2560,13:25:15 น.
89 KB
63
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.จำป่าหวาย
21 ก.ค. 2560,13:24:06 น.
155 KB
64
จัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยข้าวก่ำ
21 ก.ค. 2560,13:23:04 น.
175 KB
65
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่ใส
21 ก.ค. 2560,13:22:06 น.
156 KB
66
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.เจดีย์คำ
21 ก.ค. 2560,13:20:37 น.
189 KB
67
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากระบบ GFMIS
14 ก.ค. 2560,13:58:52 น.
2 MB
68
ตารางราคากลางการจ้างผลิตคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3 ก.ค. 2560,17:25:49 น.
437 KB
69
จัดซื้อจัดจ้าง ทต.ดงเจน
3 ก.ค. 2560,15:30:50 น.
185 KB
70
จัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยข้าวก่ำ
3 ก.ค. 2560,15:29:46 น.
124 KB
71
จัดซื้อจัดจ้างอบต.ทุ่งผาสุข
3 ก.ค. 2560,15:28:53 น.
114 KB
72
จัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ปืม
30 มิ.ย. 2560,11:01:29 น.
108 KB
73
จัดซื้อจัดจ้าง ทต.รวมใจพัฒนา
30 มิ.ย. 2560,11:00:49 น.
68 KB
74
จัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านปิน
22 มิ.ย. 2560,11:07:00 น.
129 KB
 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 74 ไฟล์)
 
กลับขึ้นด้านบน