รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7877 1 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
10:01:24 น.
ก.มบ.
99 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธัันวาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7876 1 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
09:56:46 น.
ก.มบ.
235 KB
3.)การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย พย 0023.3/7733 27 ต.ค. 2560
2 พ.ย. 2560,
11:03:32 น.
ก.พถ.
84 KB
4.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ พย 0023.1/ ว7874 1 พย 60
2 พ.ย. 2560,
10:48:01 น.
บห.
370 KB
5.)การสำรวจข้อมูลตลาดและผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ พย0023.3/ว792 31 ต.ค.2560
1 พ.ย. 2560,
10:14:52 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
6.)การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) พย0023.3/ว7803 30 ต.ค.2560
31 ต.ค. 2560,
16:01:09 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
7.)คำสั่งแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4331/2560 16 ตุลาคม 2560
31 ต.ค. 2560,
11:03:50 น.
บห.
67 KB
8.)การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย0023.1/ว7802 30 ตุลาคม 2560
30 ต.ค. 2560,
09:11:26 น.
บห.
743 KB
9.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ พย 0023.2/ว 7529 16 ต.ค. 2560
27 ต.ค. 2560,
11:51:24 น.
ก.มบ.
2 MB
10.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว7706 25 ต.ค. 60
25 ต.ค. 2560,
14:08:43 น.
บห.
4 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน