รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 4645 30 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560,
14:14:27 น.
ก.มบ.
1 MB
2.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย 0023.1/ว4644 30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 2560,
12:15:18 น.
บห.
2 MB
3.)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.2/ว 4596 29 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2560,
11:09:00 น.
ก.มบ.
943 KB
4.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พย 0023.2/ว 4507 27 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560,
16:15:06 น.
ก.มบ.
585 KB
5.)ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการหลักสูตร ขั้นตอนและวิธีการสอบแข่งขันคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษาตามคำสั่ง คสช. ที่ ๘/๒๕๖๐ ที่ พย 0023.2/ว 4506 27 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560,
14:49:56 น.
ก.มบ.
421 KB
6.)การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4505 27 มิ.ย. 2560
27 มิ.ย. 2560,
14:28:22 น.
ก.มบ.
104 KB
7.)การปลูกและประดับดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อปท.) พย 0023.1/ว 4448 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 2560,
11:35:36 น.
บห.
119 KB
8.)การปลูกและประดับดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (หน.ส่วนราชการฯ จ.พะเยา) พย 0023.1/ว 4447 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 2560,
11:34:55 น.
บห.
110 KB
9.)การปลูกและประดับดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา) พย 0023.1/8127 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 2560,
11:33:58 น.
บห.
1 MB
10.)การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว 4425 23 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 2560,
16:17:28 น.
บห.
241 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน