รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ พย 0023.3/ว8164 13 พ.ย. 60
14 พ.ย. 2560,
16:09:45 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก CCIS ภาคเรียนที่ 2/2560 พย 0023.3/ว8163 13 พ.ย. 60
14 พ.ย. 2560,
16:08:41 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ พย 0023.2/ว 8212 14 พ.ย. 2560
14 พ.ย. 2560,
14:05:30 น.
ก.มบ.
1 MB
4.)โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง" สำหรับผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 8132 10/11/60
13 พ.ย. 2560,
10:32:53 น.
กง.
3 MB
5.)สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 พย0023.1/ว8161 13 พฤศจิกายน 2560
13 พ.ย. 2560,
08:56:04 น.
บห.
298 KB
6.)การโอนจัดสรร งปม.รายจ่าย ประจำปี 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 8026 7 พ.ย. 2560
10 พ.ย. 2560,
10:05:32 น.
ก.งบ.
20 MB
7.)แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 818 9 พฤศจิกายน 2560
9 พ.ย. 2560,
15:23:32 น.
ก.มบ.
4 MB
8.)ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน พย 0023.5/ว 8025 7 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560,
09:35:09 น.
ก.งบ.
3 MB
9.)การบันทึกข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 810 7 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
13:54:33 น.
ก.มบ.
2 MB
10.)การส่งคืนเงิน งปม. เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 8021 7 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:37:48 น.
ก.งบ.
783 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน