รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 พย 0023.1/ว1848 13 มี.ค.60
14 มี.ค. 2560,
09:04:17 น.
บริหารทั่วไป
238 KB
2.)การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากระบบ GFMIS พย 0023.5/176 13 มีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560,
14:56:18 น.
กงบ.
383 KB
3.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 พย 0023.2/ว 175 13 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560,
11:19:26 น.
กมบ.
126 KB
4.)รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ อปท. ที่ พย 0023.3/ว 1827 10 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560,
09:36:32 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
4 MB
5.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวด 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) พย 0023.5/ว 170 10 มีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560,
09:25:45 น.
กงบ.
205 KB
6.)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พย0023.1/ว1824 10 มี.ค.60
10 มี.ค. 2560,
15:49:28 น.
บริหารทั่วไป
3 MB
7.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 1826 10 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560,
10:54:05 น.
กงบ.
257 KB
8.)แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พย 0023.2/ว 3109 8 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560,
10:32:44 น.
กมบ.
146 KB
9.)การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ พย 0023.2/ว 1761 8 มี.ค. 2560
9 มี.ค. 2560,
16:09:59 น.
กมบ.
3 MB
10.)การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 พย 0023.1/ว 1682 7 มีนาคม 2560
7 มี.ค. 2560,
14:28:58 น.
บห
364 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] จำนวนทั้งหมด( 845 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน