รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 พย0023.3/ว3739 29052560
1 มิ.ย. 2560,
18:29:30 น.
ก.พ.ถ.
457 KB
2.)การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว3642 25052560
1 มิ.ย. 2560,
18:25:49 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
3.)ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พย0023.1/ว3653 31 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 2560,
09:45:30 น.
บห.
796 KB
4.)การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.2/ว 3824 30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560,
15:27:19 น.
กมบ.
354 KB
5.)โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค พย 0023.1/ว 3825 30 พ.ค. 60
30 พ.ค. 2560,
13:22:30 น.
บห.
898 KB
6.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2560 พย 0023.1/ว3741 29 พ.ค.60
29 พ.ค. 2560,
17:24:57 น.
บริหารทั่วไป
72 KB
7.)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 29 พ.ค.60
29 พ.ค. 2560,
17:22:20 น.
บริหารทั่วไป
5 MB
8.)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกาอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ พย 0023.2/ว 356 26 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560,
15:32:38 น.
ก.มบ.
513 KB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 3643 25 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560,
15:29:40 น.
ก.มบ.
119 KB
10.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 3644 25 พฤษภาคม 2560
26 พ.ค. 2560,
10:30:43 น.
ก.งบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน