รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)คำสั่งแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4331/2560 16 ตุลาคม 2560
31 ต.ค. 2560,
11:03:50 น.
บห.
67 KB
2.)การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 789 30 ต.ค. 2560
30 ต.ค. 2560,
16:39:49 น.
ก.มบ.
202 KB
3.)การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย0023.1/ว7802 30 ตุลาคม 2560
30 ต.ค. 2560,
09:11:26 น.
บห.
743 KB
4.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ พย 0023.2/ว 7529 16 ต.ค. 2560
27 ต.ค. 2560,
11:51:24 น.
ก.มบ.
2 MB
5.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว7706 25 ต.ค. 60
25 ต.ค. 2560,
14:08:43 น.
บห.
4 MB
6.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562 สนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. ที่ พย 0023.1/ว 7704 25 ต.ค. 60
25 ต.ค. 2560,
14:07:13 น.
บห.
4 MB
7.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พย 0023.1/ว7705 25 ต.ค. 60
25 ต.ค. 2560,
14:05:52 น.
บห.
4 MB
8.)การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35 มท 0023.2/ว 7703 25102560
25 ต.ค. 2560,
11:30:03 น.
ก.มบ.
2 MB
9.)แจ้งเปลี่ยนแปลงวันฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 รุ่นที่ 2 พย0023.5/ว773 20 ตุลาคม 2560
20 ต.ค. 2560,
18:00:04 น.
กง.
7 MB
10.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้ อปท. (งวด เม.ย - ก.ย 2560) พย 0023.5/ว 767 19 ต.ค. 2560
20 ต.ค. 2560,
10:21:01 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน