รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 7943 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:59 น.
กง.กง.
1 MB
2.)การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ พย 0023.5/ว 7942 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:11 น.
กง.กง.
307 KB
3.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีรถยนต์ ประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 7941 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:05:22 น.
กง.กง.
80 KB
4.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 851 18 ก.ย. 2561
18 ก.ย. 2561,
16:39:19 น.
ก.พถ.
911 KB
5.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว7851 14 ก.ย. 61
17 ก.ย. 2561,
12:25:09 น.
บห.
9 MB
6.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 11361 14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561,
11:50:14 น.
ก.พถ.
5 MB
7.)การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ พย 0023.3/ว 11362 14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561,
10:13:02 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 7764 12 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561,
10:47:13 น.
กง.กง.
620 KB
9.)โครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7812 13ก.ย. 61
13 ก.ย. 2561,
16:34:16 น.
บห.
738 KB
10.)แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ 7521 5 ก.ย. 61
5 ก.ย. 2561,
14:00:31 น.
บห.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน