รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/472 8 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
10:22:13 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
2.)ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พย0023.3/ว473 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
10:19:15 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)การแต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว 4837 8 พ.ค.62
10 พ.ค. 2562,
08:48:25 น.
บห.
1 MB
4.)แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. งวด ม.ค-มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 465 8 พ.ค 2562
8 พ.ค. 2562,
14:26:21 น.
กง.กง
2 MB
5.)การประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 466 8 พฤษภาคม 2562
8 พ.ค. 2562,
13:37:32 น.
ก.พถ.
880 KB
6.)ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พย 0023.5/ว4832 8 พฤษภาคม 2562
8 พ.ค. 2562,
10:44:44 น.
กง.กง
2 MB
7.)สรรพสามิตพื้นที่พะเยา แจ้งโอนเงินภาษีสรรสามิตและใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน ก.พ 2562 พย 0023.5/ว 4831 8 พ.ค 2562
8 พ.ค. 2562,
09:33:26 น.
กง.กง
2 MB
8.)เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พย 0023.3/ว 460 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. 2562,
16:33:37 น.
ก.พถ.
298 KB
9.)ประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าประชุมในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 พย 0023.3/ว459 7 พ.ค.2562
7 พ.ค. 2562,
15:00:17 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
10.)การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พย 0023.3/ว 457 7 พฤษภาคม 2562
7 พ.ค. 2562,
12:00:33 น.
ก.พถ.
227 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน