รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 6698 19 ก.ค. 2562
24 ก.ค. 2562,
16:33:13 น.
ก.มบ.
22 MB
2.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 6697 19 ก.ค. 2562
24 ก.ค. 2562,
16:31:44 น.
ก.มบ.
10 MB
3.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562 พย 0023.2/ว 6641 18 ก.ค. 2562
24 ก.ค. 2562,
16:29:25 น.
ก.มบ.
1 MB
4.)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 พย 0023.3/ว 676 24 กรกฎาคม 2562
24 ก.ค. 2562,
16:22:21 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาศ และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว 6822 24 ก.ค. 2562
24 ก.ค. 2562,
14:05:49 น.
กง.กง.
287 KB
6.)การสัมมนาและเผยแพร่นวัตกรรม/คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 633 22 ก.ค. 2562
23 ก.ค. 2562,
11:06:13 น.
ก.พถ.
541 KB
7.)การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 6696 19072562
23 ก.ค. 2562,
11:05:03 น.
ก.พถ.
406 KB
8.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พย 0023.2/ว 6524 12 ก.ค. 2562
22 ก.ค. 2562,
16:22:30 น.
ก.มบ.
7 MB
9.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พย 0023.2/ว 6693 19 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562,
16:59:35 น.
ก.มบ.
3 MB
10.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พย 0023.2/ว 6692 19 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562,
16:58:09 น.
ก.มบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน