รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว2098 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:49:25 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
313 KB
2.)ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ ที่ พย 0023.2/ว 2096 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:47:41 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
255 KB
3.)การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.2/ว2095 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:45:18 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
987 KB
4.)เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 พย 0023.3/ว 200 20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560,
15:38:39 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
1 MB
5.)การบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ INFO พย 0023.3/ว 197 20 มี.ค. 2560
20 มี.ค. 2560,
14:32:08 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
241 KB
6.)หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.1/ว190 15 มีนาคม 2560
15 มี.ค. 2560,
17:19:08 น.
บห.
1 MB
7.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว 1896 14 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560,
10:27:19 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
142 KB
8.)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 พย 0023.1/ว1848 13 มี.ค.60
14 มี.ค. 2560,
09:04:17 น.
บริหารทั่วไป
238 KB
9.)การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากระบบ GFMIS พย 0023.5/176 13 มีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560,
14:56:18 น.
กงบ.
383 KB
10.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 พย 0023.2/ว 175 13 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560,
11:19:26 น.
กมบ.
126 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน