รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 2623 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. 2561,
09:25:33 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว2527 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
13:33:08 น.
กง.กง.
2 MB
3.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. พย 0023.5/ว2531 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
11:03:53 น.
กง.กง.
1 MB
4.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561 พย 0023.5/ว 2530 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
10:16:49 น.
กง.กง.
3 MB
5.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.พ.2561 พย 0023.5/ว 2529 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
10:15:50 น.
กง.กง.
2 MB
6.)เร่งรัดเทศบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างในระบบ INFO พย 0023.3/ว 270 21 มี.ค. 2561
22 มี.ค. 2561,
10:11:35 น.
ก.พถ.
229 KB
7.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำเอกสารประเมินและผลงาน เพื่อขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นระดับ อาวุโส" ที่ พย 0023.2/ว 2404 20 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561,
09:45:20 น.
ก.มบ.
3 MB
8.)การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที. ช่วงปิดภาคเรียน พย 0023.3/ว 2352 19 มี.ค.2561
19 มี.ค. 2561,
16:22:08 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) พย0023.3/ว2251 14 มี.ค. 2560
16 มี.ค. 2561,
17:29:03 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
10.)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 พย 0023.3/ว 2331 16 มี.ค.2561
16 มี.ค. 2561,
14:35:19 น.
ก.พถ.
11 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน