รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว3957 6 มิ.ย. 2560
9 มิ.ย. 2560,
16:07:23 น.
ก.พ.ถ.
174 KB
2.)ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม Matching Fund 0023.1/ว4028 9 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 2560,
09:22:44 น.
บห.
1 MB
3.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4018 8 มิ.ย. 2560
8 มิ.ย. 2560,
16:44:56 น.
ก.มบ.
891 KB
4.)การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.1/ว 3991 7 มิถุนายน 2560
7 มิ.ย. 2560,
17:03:14 น.
บห.
3 MB
5.)การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย พย 0023.5/ว 3655 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:41:45 น.
กง.บ.
2 MB
6.)อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พย 0023.5/ว 3654 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:40:35 น.
กง.บ.
1 MB
7.)การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็น ที่ พย 0023.2/ว 3703 26 พ.ค. 2560
5 มิ.ย. 2560,
14:22:30 น.
ก.มบ.
133 KB
8.)การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3912 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:44:00 น.
กมบ.
153 KB
9.)การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3911 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:09:39 น.
กมบ.
182 KB
10.)การบันทึกข้อมูล มฝ.2 ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2560 พย 0023.1/3895 2 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 2560,
15:12:54 น.
บห.
40 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน