รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 2912 4 เม.ย. 2561
4 เม.ย. 2561,
11:16:23 น.
ก.มบ.
3 MB
2.)เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การประชุมสัญจรพบ อปท. พย0023.1/ว 322-323 4 เมษายน 2561
4 เม.ย. 2561,
09:20:11 น.
บห.
1 MB
3.)โครงการอบรมสัมนาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.4/ ว 311 2 เมษายน 2561
3 เม.ย. 2561,
15:10:21 น.
กง.กม.
380 KB
4.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 2768 30 มี.ค.2561
3 เม.ย. 2561,
09:57:13 น.
ก.พถ.
7 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการสัตว์ปลอดโรค พย 0023.4/ว 2812 2 เม.ย. 2561
2 เม.ย. 2561,
16:53:03 น.
กง.กง.
1 MB
6.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีฯ พย 0023.5/ว 2765 30 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561,
14:21:53 น.
กง.กง.
3 MB
7.)การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) พย0023.3/ว2764 30 มี.ค.2561
30 มี.ค. 2561,
13:33:30 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
8.)ขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ที่ พย 0023.3/ว 2682 28 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:35:38 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ พย 0023.2/ว 2621 27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:03:28 น.
ก.มบ.
186 KB
10.)แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พย 0023.1/ว2555 26 มี.ค.61
28 มี.ค. 2561,
10:15:17 น.
บห.
612 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน