รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป งวด 3 พย 0023.5/3231 19 เม.ย. 2561
19 เม.ย. 2561,
14:16:08 น.
กง.กง.
540 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 3154 17 เม.ย. 2561
17 เม.ย. 2561,
16:25:53 น.
ก.มบ.
133 KB
3.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ฯ งวดที่ 3 พย 0023.3/ว 3152 11 เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561,
14:11:52 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการฯ งวดที่ 3 พย 0023.3/ว3153 11 เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561,
14:08:43 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวดที่ 3 พย 0023.3/ว 3103 11 เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561,
10:12:54 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือนมีนาคม 2561 พย 0023.5/ว 2919 4 เม.ย. 2561
11 เม.ย. 2561,
09:38:38 น.
กง.กง.
2 MB
7.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 2918 4 เม.ย 2561
11 เม.ย. 2561,
09:37:22 น.
กง.กง.
2 MB
8.)การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอปท. พย 0023.5/ว3003 9 เม.ย. 2561
9 เม.ย. 2561,
13:37:16 น.
กง.กง.
242 KB
9.)การโอนจัดวรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 3 พย 0023.5/ว2920 4 เม.ย. 2561
9 เม.ย. 2561,
09:18:36 น.
กง.กง.
2 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 2914 4 เม.ย. 2561
4 เม.ย. 2561,
15:48:06 น.
ก.มบ.
303 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน