รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" พย0023.1/ว5844 17 สิงหาคม 2560
17 ส.ค. 2560,
14:38:51 น.
บห.
231 KB
2.)โครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.1/ว 5811 16 ส.ค. 60
16 ส.ค. 2560,
08:59:54 น.
บห.
1 MB
3.)แจ้งปรับระยะเวลาโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย0023.3/ว5750 11ส.ค.60
15 ส.ค. 2560,
16:11:42 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
4.)รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 พย 0023.1/ว5749 11/8/60
11 ส.ค. 2560,
15:40:30 น.
บห.
2 MB
5.)ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ที่ พย 0023.3/ว 5563 7 ส.ค.2560
10 ส.ค. 2560,
17:14:07 น.
ก.พถ.
6 MB
6.)ขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ที่ พย 0023.3/ว 549 10 ส.ค.2560
10 ส.ค. 2560,
16:59:13 น.
ก.พถ.
10 MB
7.)ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ที่ พย 0023.3/ว 548 10 ส.ค.2560
10 ส.ค. 2560,
16:57:56 น.
ก.พถ.
11 MB
8.)การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น พย0023.1/ว5705 10 สิงหาคม 2560
10 ส.ค. 2560,
15:38:04 น.
บห.
477 KB
9.)การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคระห์ระดับต้น พย0023.1/ว5704 10 สิงหาคม 2560
10 ส.ค. 2560,
15:35:45 น.
บห.
392 KB
10.)โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พย0023.3/ว547 10ส.ค.2560
10 ส.ค. 2560,
15:18:42 น.
ก.พ.ถ.
7 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน