รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พย0023.3/ว6060 23 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560,
16:58:28 น.
ก.พ.ถ.
320 KB
2.)การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 6059 23 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560,
10:49:56 น.
ก.มบ.
916 KB
3.)บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ พย0023.1/ว6024 22 สิงหาคม 2560
22 ส.ค. 2560,
12:05:04 น.
บห.
97 KB
4.)แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ที่ พย 0023.1/ว 5941 21 สค. 61
22 ส.ค. 2560,
09:29:43 น.
บห.
479 KB
5.)การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 พย0023.3/ว579 17 สิงหาคม 2560
21 ส.ค. 2560,
17:24:32 น.
ก.พ.ถ.
419 KB
6.)การถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 213 ช่วงระหว่าง กม.14+020 – กม.15+535 คืนให้กรมทางหลวงเป็นกรณีพิเศษ ที่ พย 0023.3/ว 5940 21 ส.ค.2560
21 ส.ค. 2560,
17:06:29 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 ที่ พย 0023.3/ว 5938 21 ส.ค.2560
21 ส.ค. 2560,
17:05:06 น.
ก.พถ.
5 MB
8.)โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองคืราชินี" พย0023.1/ว5939 21 สิงหาคม 2560
21 ส.ค. 2560,
15:35:53 น.
บห.
700 KB
9.)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 4850 17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560,
15:29:24 น.
ก.มบ.
3 MB
10.)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5849 17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560,
15:26:58 น.
ก.มบ.
143 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน