รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 100 8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:00:13 น.
ก.มบ.
2 MB
2.)การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุ่ดที่ 7 พย 0023.2/ว 196 8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
09:54:32 น.
ก.มบ.
2 MB
3.)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชน ว194 8 ม.ค.61
8 ม.ค. 2561,
09:47:02 น.
บห.
572 KB
4.)การบันทึกจุดพิกัดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว135 4 ม.ค. 61
5 ม.ค. 2561,
09:35:45 น.
บห.
569 KB
5.)ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561 พย0023.1/ว134 4 มกราคม 2561
4 ม.ค. 2561,
13:47:30 น.
บห.
3 MB
6.)โอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี งปม. 2561 พย 0023.5/ว 1 3 ม.ค. 2561
4 ม.ค. 2561,
10:33:09 น.
ก.งบ.
3 MB
7.)สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ว9465 29
3 ม.ค. 2561,
13:13:04 น.
บห.
304 KB
8.)การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พย 0023.1/ว9464 1 ม.ค.61
3 ม.ค. 2561,
09:15:46 น.
บห.
1 MB
9.)การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พย 0023.2/ว 947 29 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560,
16:13:02 น.
ก.มบ.
696 KB
10.)การแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในสถานศึกษาและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 946 29 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560,
15:25:09 น.
ก.มบ.
596 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน