รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมของอปท. พย 0023.5/ว3552 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
14:40:37 น.
กง.กง.
515 KB
2.)แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับ อปท. พย 0023.5/ว3551 30 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
14:39:27 น.
กง.กง.
1 MB
3.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2561 พย 0023.5/ว 3521 27 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561,
09:36:06 น.
กง.กง.
2 MB
4.)การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ พย 0023.2/ว 3421 26 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561,
14:57:12 น.
ก.มบ.
1 MB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) พย0023.3/ว3453 25 เม.ย.2561
25 เม.ย. 2561,
14:24:25 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
6.)แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต ที่ พย 0023.2/ว 3452 24 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561,
14:24:21 น.
ก.มบ.
142 KB
7.)ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงด้านสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่ พย 0023.1/ ว3451 25 เม.ย. 61
25 เม.ย. 2561,
09:46:02 น.
บห.
175 KB
8.)การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว 3392 24 เมษายน 2561
24 เม.ย. 2561,
15:59:13 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ ว349 23 เม.ย. 61
23 เม.ย. 2561,
14:23:03 น.
บห.
1 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 3271 20 เม.ย. 2561
20 เม.ย. 2561,
14:59:07 น.
ก.มบ.
209 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน