รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 3742 7 พฤษภาคม 2561
7 พ.ค. 2561,
14:41:27 น.
ก.พถ.
3 MB
2.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ที่ พย 0023.2/ว 379 4 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561,
10:15:24 น.
ก.มบ.
3 MB
3.)ประชาสัมพันธ์ โครงการพัมนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมฯ พย 0023.3/ว 378 4 พฤษภาคม 2561
7 พ.ค. 2561,
09:57:21 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูสู่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย(3-5ปี) พย 0023.3/ว 381 4 พฤษภาคม 2561
7 พ.ค. 2561,
09:55:05 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)การจัดตั้งและการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ อปท. พย 0023.3/ว 376 3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561,
10:34:18 น.
ก.พถ.
505 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา ที่ พย 0023.2/ว 3558 30 เม.ย. 2561
2 พ.ค. 2561,
15:31:53 น.
ก.มบ.
352 KB
7.)การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ฏ พย 0023.3/ว 3522 27 เมษายน 2561
1 พ.ค. 2561,
16:10:03 น.
ก.พถ.
750 KB
8.)การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พย 0023.3/ว 3557 30 เมษายน 2561
1 พ.ค. 2561,
16:08:03 น.
ก.พถ.
8 MB
9.)การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว3556 30 เม.ย. 61
1 พ.ค. 2561,
11:48:57 น.
บห.
1 MB
10.)การเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการการจัดการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะการประมูล พย 0023.5/ว 3651 1 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561,
09:20:42 น.
กง.กง.
428 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน