รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ที่ พย 0023.3/ว 277 10 มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561,
17:28:12 น.
ก.พถ.
1 MB
2.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พย 0023.3/ว248 9 มกราคม 2561
10 ม.ค. 2561,
09:54:09 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
351 KB
3.)ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล พย 0023.3/ว 247 9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
16:27:33 น.
ก.พถ.
192 KB
4.)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 246 9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
10:21:33 น.
ก.มบ.
2 MB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 197 8 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
10:11:39 น.
ก.มบ.
290 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ พย 0023.3/ว 193 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:38:55 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2, 6, 10) ที่ พย 0023.3/ว 192 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:37:13 น.
ก.พถ.
12 MB
8.)แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.3/ว 191 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:24:21 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 158 5 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:19:50 น.
ก.มบ.
1 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 157 5 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:16:58 น.
ก.มบ.
309 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน