รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 628 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
08:38:30 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 6377 1 ก.ย. 2560
4 ก.ย. 2560,
17:11:27 น.
ก.มบ.
637 KB
3.)การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ที่ พย 0023.3/ว 11405 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:44:06 น.
ก.พถ.
12 MB
4.)การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ พย 0023.3/ว 11404 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:43:06 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี” ที่ พย 0023.3/ว 11403 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:42:13 น.
ก.พถ.
12 MB
6.)การจัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560” ที่ พย 0023.3/ว 11402 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:40:49 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม พย0023.3/ว615 31 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560,
14:29:13 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
8.)การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.2/ว 6286 30 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560,
10:35:59 น.
ก.มบ.
96 KB
9.)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พย0023.3/ว613 30 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560,
10:34:58 น.
ก.พ.ถ.
690 KB
10.)การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พย0023.3/ว611 28 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560,
13:40:18 น.
ก.พ.ถ.
387 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน