รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 พย 0023.3/ว 200 20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560,
15:38:39 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
1 MB
2.)การบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ INFO พย 0023.3/ว 197 20 มี.ค. 2560
20 มี.ค. 2560,
14:32:08 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
241 KB
3.)หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.1/ว190 15 มีนาคม 2560
15 มี.ค. 2560,
17:19:08 น.
บห.
1 MB
4.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว 1896 14 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560,
10:27:19 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
142 KB
5.)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 พย 0023.1/ว1848 13 มี.ค.60
14 มี.ค. 2560,
09:04:17 น.
บริหารทั่วไป
238 KB
6.)การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากระบบ GFMIS พย 0023.5/176 13 มีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560,
14:56:18 น.
กงบ.
383 KB
7.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 พย 0023.2/ว 175 13 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560,
11:19:26 น.
กมบ.
126 KB
8.)รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ อปท. ที่ พย 0023.3/ว 1827 10 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560,
09:36:32 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
4 MB
9.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวด 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) พย 0023.5/ว 170 10 มีนาคม 2560
13 มี.ค. 2560,
09:25:45 น.
กงบ.
205 KB
10.)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พย0023.1/ว1824 10 มี.ค.60
10 มี.ค. 2560,
15:49:28 น.
บริหารทั่วไป
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน