รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรายงานข้อมูลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก พย 0023.1/ว3992 11 พ.ค. 2561
11 พ.ค. 2561,
14:11:07 น.
บห.
2 MB
2.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 385 8 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
16:20:56 น.
กง.กง.
456 KB
3.)การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 6482 10 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:50:16 น.
ก.พถ.
4 MB
4.)แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 3885 9 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:48:42 น.
ก.พถ.
12 MB
5.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุปี 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ พย 0023.3/ว 3884 9 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:47:03 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 400 10 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
11:28:21 น.
กง.กง.
429 KB
7.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน เม.ย. 2561 พย 0023.5/ว 6481 10 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
11:26:50 น.
กง.กง.
503 KB
8.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ พย 0023.2/ว 3842 8 พ.ค. 2561
9 พ.ค. 2561,
15:38:22 น.
ก.มบ.
161 KB
9.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2561 พย 0023.5/ว 3881 9 พ.ค. 2561
9 พ.ค. 2561,
10:31:04 น.
กง.กง.
2 MB
10.)การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 382 7 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561,
16:01:58 น.
ก.มบ.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน