รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท. พย 0023.5/ว2298 29 มี.ค. 2560
30 มี.ค. 2560,
08:49:02 น.
กงบ.
1 MB
2.)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 2236 27 มีนาคม 2560
29 มี.ค. 2560,
10:52:28 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
3 MB
3.)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร พย 0023.1/ว 2297 29 มีนาคม 2560
29 มี.ค. 2560,
08:21:21 น.
บห.
63 KB
4.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 2239 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:14:36 น.
กงบ.
924 KB
5.)นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 2238 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:13:47 น.
กงบ.
2 MB
6.)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พย 0023.5/ว 2237 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:12:43 น.
กงบ.
3 MB
7.)การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว2098 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:49:25 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
313 KB
8.)ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ ที่ พย 0023.2/ว 2096 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:47:41 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
255 KB
9.)การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.2/ว2095 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:45:18 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
987 KB
10.)เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 พย 0023.3/ว 200 20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560,
15:38:39 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน