รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 พย 0023.2/ว 641 8 ก.ย.60
18 ก.ย. 2560,
09:12:59 น.
ก.มบ.
162 KB
2.)แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ที่ พย 0023.2/ว 648 11 ก.ย. 2560
11 ก.ย. 2560,
14:50:20 น.
ก.มบ.
2 MB
3.)ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 6556 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560,
17:12:40 น.
ก.มบ.
244 KB
4.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่นต่าง สนง.นอกเขต พย 0023.5/ว 637 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:19:06 น.
ก.งบ.
3 MB
5.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ พย 0023.5/ว 636 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:18:03 น.
ก.งบ.
9 MB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ส.ค. 2560 พย 0023.5/ว 635 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:16:39 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พย 0023.5/634 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:15:43 น.
ก.งบ.
4 MB
8.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 633 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:14:35 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 7 ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 พย0023.5/ว 632 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:14:00 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. พย 0023.5/ว 631 7 ก.ย. 2560
7 ก.ย. 2560,
14:13:00 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน