รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. พย 0023.5/ว282 10 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:49:30 น.
ก.งบ.
6 MB
2.)การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย0023.3/113 9 ม.ค. 2561
15 ม.ค. 2561,
10:43:08 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
3.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 337 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
18:00:27 น.
ก.มบ.
599 KB
4.)แจ้งเลื่อนการประชุม เพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 ที่ พย 0023.2/ว 336 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
16:25:18 น.
ก.มบ.
101 KB
5.)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชาช พย 0023.1/ว194 8 ม.ค.61
12 ม.ค. 2561,
16:19:36 น.
บห.
459 KB
6.)ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม (นอ.เมืองพะเยา ปง จุน เชียงม่วน และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง) พย 0023.1/ว335 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 2561,
15:13:41 น.
บห.
1 MB
7.)ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พย 0023.3/ว280 10 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
14:47:42 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 ชุดที่ 7 พย 0023.2/ว 117 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
11:58:37 น.
ก.มบ.
46 KB
9.)ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ พย 0023.3/ว 280 10 มกราคม 2561
12 ม.ค. 2561,
11:29:15 น.
ก.พถ.
5 MB
10.)กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 ที่ พย 0023.3/ว 276 10 มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561,
17:30:06 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน