รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.1/ว 3991 7 มิถุนายน 2560
7 มิ.ย. 2560,
17:03:14 น.
บห.
3 MB
2.)การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย พย 0023.5/ว 3655 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:41:45 น.
กง.บ.
2 MB
3.)อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พย 0023.5/ว 3654 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:40:35 น.
กง.บ.
1 MB
4.)การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็น ที่ พย 0023.2/ว 3703 26 พ.ค. 2560
5 มิ.ย. 2560,
14:22:30 น.
ก.มบ.
133 KB
5.)การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3912 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:44:00 น.
กมบ.
153 KB
6.)การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3911 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:09:39 น.
กมบ.
182 KB
7.)การบันทึกข้อมูล มฝ.2 ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2560 พย 0023.1/3895 2 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 2560,
15:12:54 น.
บห.
40 KB
8.)การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 พย0023.3/ว3739 29052560
1 มิ.ย. 2560,
18:29:30 น.
ก.พ.ถ.
457 KB
9.)การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว3642 25052560
1 มิ.ย. 2560,
18:25:49 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
10.)ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พย0023.1/ว3653 31 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 2560,
09:45:30 น.
บห.
796 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน