รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 532 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:18:09 น.
ก.งบ.
6 MB
2.)การบันทึกรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของ ศพด. 0023.3/ว 517 2 ส.ค. 60
4 ส.ค. 2560,
09:55:18 น.
ก.พถ.
23 MB
3.)ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือน ก.ค. 60 ที่ พย 0023.1/ว 5513,5514 3 ส.ค. 60
3 ส.ค. 2560,
14:03:32 น.
บห.
134 KB
4.)การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5438 1 ส.ค. 2560
2 ส.ค. 2560,
15:17:53 น.
ก.มบ.
1 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 ที่ พย 0023.3/ว 5389 31 ก.ค.60
1 ส.ค. 2560,
15:42:32 น.
ก.พถ.
6 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 ที่ พย 0023.3/ว 5388 31 ก.ค.60
1 ส.ค. 2560,
15:39:42 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)การยกเวันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พย0023.1/ว5386 31 กรกฎาคม 2560
31 ก.ค. 2560,
10:05:01 น.
บห.
746 KB
8.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (จัดตั้งศูนย์ ศปถ.อปท.) ที่ พย 0023.3/ว 5293 26 ก.ค.2560
27 ก.ค. 2560,
15:13:15 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) พย0023.1/ว505 26 กรกฏาคม 2560
26 ก.ค. 2560,
14:33:06 น.
บห.
753 KB
10.)การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พย0023.3/ว5119 20ก.ค.2560
26 ก.ค. 2560,
11:47:50 น.
ก.พ.ถ.
175 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ] จำนวนทั้งหมด( 845 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน