รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ม.ค 2561 พย0023.5/ว 2053 9 มี.ค 2561
9 มี.ค. 2561,
14:25:13 น.
กง.กง.
8 MB
2.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2561 พย 0023.5/ว 2051 9 มี.ค 2561
9 มี.ค. 2561,
14:23:54 น.
กง.กง.
2 MB
3.)โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" ที่ พย 0023.2/ว 1901 5 มี.ค. 2561
6 มี.ค. 2561,
11:01:45 น.
ก.มบ.
2 MB
4.)การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย0023.3/ว206 22ก.พ.2561
22 ก.พ. 2561,
16:36:03 น.
ก.พ.ถ.
8 MB
5.)การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 205 21 ก.พ. 2561
21 ก.พ. 2561,
15:50:54 น.
ก.พถ.
113 KB
6.)การบันทึกข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อปท. ที่ พย 0023.1/ ว1563 20 ก.พ. 61
20 ก.พ. 2561,
13:30:21 น.
บห.
176 KB
7.)สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา โอนเงินค่าภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา ในเดือน ธ.ค. 2560 พย 0023.5/ว 1562 20 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561,
11:15:15 น.
กง.กง.
372 KB
8.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน ธ.ค. 2560 พย 0023.5/ว 1561 20 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561,
11:13:32 น.
กง.กง.
2 MB
9.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ งวด ต.ค.-ธ.ค. 2560 พย 0023.5/ว 198 16 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561,
16:05:54 น.
กง.กง.
462 KB
10.)การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 1372 15 ก.พ. 2561
16 ก.พ. 2561,
09:58:15 น.
ก.มบ.
836 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน