รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2561 ที่ พย 0023.2/ว 648 24 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561,
14:51:53 น.
ก.มบ.
178 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่ 2 พย 0023.3/ว 6173 24 กรกฎาคม 2561
24 ก.ค. 2561,
14:32:57 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)ขอความร่วมมือรายงานแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 พย 0023.3/ว 647 24 กรกฎาคม 2561
24 ก.ค. 2561,
11:25:39 น.
ก.พถ.
9 MB
4.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (มิ.ย 2561) พย 0023.5/ว 6171 24 ก.ค 2561
24 ก.ค. 2561,
08:29:34 น.
กง.กง.
3 MB
5.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2561 พย 0023.5/ว 645 24 ก.ค 2561
24 ก.ค. 2561,
08:28:22 น.
กง.กง.
475 KB
6.)การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พย 0023.3/623 23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561,
09:47:43 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" พย 0023.3/ว 621 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:08:42 น.
ก.พถ.
4 MB
8.)แจ้งจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61) พย 0023.3/ว 6131 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:07:24 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 4(ก.ค.-ก.ย.61) พย 0023.3/ว 6132 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:05:55 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 620 20 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561,
14:18:43 น.
ก.มบ.
401 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน