รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สิ่งที่ส่งมาด้วย พย 0023.1/ว2875 31มี.ค.60
31 มี.ค. 2560,
15:44:30 น.
บริหารทั่วไป
274 KB
2.)การตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 230 30 มี.ค. 2560
31 มี.ค. 2560,
10:31:34 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
57 KB
3.)โครงการตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) พย 0023.1/ว2330 30มี.ค.60
30 มี.ค. 2560,
17:41:12 น.
บริหารทั่วไป
2 MB
4.)ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.1/ว2329 30 มีนาคม 2560
30 มี.ค. 2560,
16:43:58 น.
บห.
3 MB
5.)การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท. พย 0023.5/ว2298 29 มี.ค. 2560
30 มี.ค. 2560,
08:49:02 น.
กงบ.
1 MB
6.)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 2236 27 มีนาคม 2560
29 มี.ค. 2560,
10:52:28 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
3 MB
7.)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร พย 0023.1/ว 2297 29 มีนาคม 2560
29 มี.ค. 2560,
08:21:21 น.
บห.
63 KB
8.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 2239 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:14:36 น.
กงบ.
924 KB
9.)นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 2238 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:13:47 น.
กงบ.
2 MB
10.)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พย 0023.5/ว 2237 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:12:43 น.
กงบ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] จำนวนทั้งหมด( 702 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน