รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พย0023.3/ว690 1 ส.ค.61
1 ส.ค. 2561,
15:39:12 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พย 0023.3/ว 6324 31 ก.ค.2561
1 ส.ค. 2561,
10:29:45 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ที่ พย 0023.1/ ว6322 31 ก.ค. 61
1 ส.ค. 2561,
09:54:29 น.
บห.
120 KB
4.)โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ พย 0023.3/ว 675 31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561,
13:52:21 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 674 31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561,
13:49:01 น.
ก.พถ.
7 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) พย0023.3/ว6213 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค. 2561,
19:45:29 น.
ก.พ.ถ.
907 KB
7.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 666 26 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561,
15:36:06 น.
ก.พถ.
5 MB
8.)ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 654 25 กรกฎาคม 2561
25 ก.ค. 2561,
10:36:04 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 พย 0023.5/ว 6174 24 ก.ค 2561
25 ก.ค. 2561,
08:37:35 น.
กง.กง.
554 KB
10.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 649 24 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561,
14:55:34 น.
ก.มบ.
157 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน