รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย พย 0023.5/ว 4212 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560,
10:02:37 น.
ก.งบ.
342 KB
2.)ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ที่ พย 0023.1/ว4183 15 มิ.ย.60
15 มิ.ย. 2560,
14:20:26 น.
บห.
953 KB
3.)โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 พย 0023.5/ว 4151 14 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560,
15:44:31 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 4095 12 มิ.ย. 2560
13 มิ.ย. 2560,
15:33:48 น.
ก.มบ.
153 KB
5.)การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 4093 12 มิ.ย. 2560
12 มิ.ย. 2560,
16:35:35 น.
ก.มบ.
161 KB
6.)ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง พย 0023.1/ว 4092 12 มิ.ย.60
12 มิ.ย. 2560,
15:13:55 น.
บห.
420 KB
7.)การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT พย0023.3/ว4019 8มิ.ย.2560
9 มิ.ย. 2560,
16:10:47 น.
ก.พ.ถ.
635 KB
8.)การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว3957 6 มิ.ย. 2560
9 มิ.ย. 2560,
16:07:23 น.
ก.พ.ถ.
174 KB
9.)ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม Matching Fund 0023.1/ว4028 9 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 2560,
09:22:44 น.
บห.
1 MB
10.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4018 8 มิ.ย. 2560
8 มิ.ย. 2560,
16:44:56 น.
ก.มบ.
891 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน