รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม พย 0023.5/ว7459 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:26:38 น.
กง.กง.
357 KB
2.)การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) พย 0023.5/ว7430 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:25:05 น.
กง.กง.
293 KB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว7429 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:23:24 น.
กง.กง.
815 KB
4.)สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 7428 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
13:55:30 น.
ก.มบ.
308 KB
5.)การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 พย 0023.3/ว 7427 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
11:26:27 น.
ก.พถ.
3 MB
6.)ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 7422 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
11:01:16 น.
ก.มบ.
313 KB
7.)ขอเชิญประชุมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" พย 0023.1/ว7421 3/09/2561
3 ก.ย. 2561,
09:28:23 น.
บห.
7 MB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน ศพด. รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม พย 0023.4/ว 7033 21 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561,
09:55:06 น.
กง.กง.
877 KB
9.)ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พย 0023.3/ว 7036 21 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561,
11:08:11 น.
ก.พถ.
4 MB
10.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:43:09 น.
ก.มบ.
23 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน