รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 2623 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. 2561,
09:25:33 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว2527 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
13:33:08 น.
กง.กง.
2 MB
3.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. พย 0023.5/ว2531 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
11:03:53 น.
กง.กง.
1 MB
4.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561 พย 0023.5/ว 2530 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
10:16:49 น.
กง.กง.
3 MB
5.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.พ.2561 พย 0023.5/ว 2529 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
10:15:50 น.
กง.กง.
2 MB
6.)เร่งรัดเทศบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างในระบบ INFO พย 0023.3/ว 270 21 มี.ค. 2561
22 มี.ค. 2561,
10:11:35 น.
ก.พถ.
229 KB
7.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำเอกสารประเมินและผลงาน เพื่อขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นระดับ อาวุโส" ที่ พย 0023.2/ว 2404 20 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561,
09:45:20 น.
ก.มบ.
3 MB
8.)การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที. ช่วงปิดภาคเรียน พย 0023.3/ว 2352 19 มี.ค.2561
19 มี.ค. 2561,
16:22:08 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) พย0023.3/ว2251 14 มี.ค. 2560
16 มี.ค. 2561,
17:29:03 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
10.)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 พย 0023.3/ว 2331 16 มี.ค.2561
16 มี.ค. 2561,
14:35:19 น.
ก.พถ.
11 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน