รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ พย 0023.3/ว 2516 10 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
11:03:58 น.
กสพ.
190 KB
2.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.2/ว 2552 11 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
10:36:54 น.
กมบ.
274 KB
3.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 0023.3/ว 2480 7 เมษายน 2560
10 เม.ย. 2560,
16:57:58 น.
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
6 MB
4.)การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 245 7 เม.ย. 2560
7 เม.ย. 2560,
16:43:53 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
54 KB
5.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 2479 7 เมษายน 2560
7 เม.ย. 2560,
11:50:50 น.
กงบ.
2 MB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดืั้ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 2451 5 เมษายน 2560
7 เม.ย. 2560,
11:48:32 น.
กงบ.
4 MB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 2415 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
11:20:27 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
120 KB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 2413 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
11:17:04 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
130 KB
9.)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 2414 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
11:09:19 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
892 KB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 2412 3 เม.ย. 2560
5 เม.ย. 2560,
10:59:25 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
577 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ] จำนวนทั้งหมด( 656 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน