รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีรถยนต์ ประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 7941 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:05:22 น.
กง.กง.
80 KB
2.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 851 18 ก.ย. 2561
18 ก.ย. 2561,
16:39:19 น.
ก.พถ.
911 KB
3.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว7851 14 ก.ย. 61
17 ก.ย. 2561,
12:25:09 น.
บห.
9 MB
4.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 11361 14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561,
11:50:14 น.
ก.พถ.
5 MB
5.)การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ พย 0023.3/ว 11362 14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561,
10:13:02 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 7764 12 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561,
10:47:13 น.
กง.กง.
620 KB
7.)โครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7812 13ก.ย. 61
13 ก.ย. 2561,
16:34:16 น.
บห.
738 KB
8.)แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ 7521 5 ก.ย. 61
5 ก.ย. 2561,
14:00:31 น.
บห.
9 MB
9.)การรายงานผลการสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ พย 0023.3/ว 798 4 ก.ย. 2561
4 ก.ย. 2561,
14:27:00 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว793 4 ก.ย. 61
4 ก.ย. 2561,
09:56:26 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน