รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 2912 4 เม.ย. 2561
4 เม.ย. 2561,
11:16:23 น.
ก.มบ.
3 MB
2.)เปลี่ยนแปลงวันและสถานที่การประชุมสัญจรพบ อปท. พย0023.1/ว 322-323 4 เมษายน 2561
4 เม.ย. 2561,
09:20:11 น.
บห.
1 MB
3.)โครงการอบรมสัมนาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.4/ ว 311 2 เมษายน 2561
3 เม.ย. 2561,
15:10:21 น.
กง.กม.
380 KB
4.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 2768 30 มี.ค.2561
3 เม.ย. 2561,
09:57:13 น.
ก.พถ.
7 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการสัตว์ปลอดโรค พย 0023.4/ว 2812 2 เม.ย. 2561
2 เม.ย. 2561,
16:53:03 น.
กง.กง.
1 MB
6.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีฯ พย 0023.5/ว 2765 30 มี.ค. 2561
30 มี.ค. 2561,
14:21:53 น.
กง.กง.
3 MB
7.)การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) พย0023.3/ว2764 30 มี.ค.2561
30 มี.ค. 2561,
13:33:30 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
8.)ขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ ที่ พย 0023.3/ว 2682 28 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:35:38 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ พย 0023.2/ว 2621 27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:03:28 น.
ก.มบ.
186 KB
10.)แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พย 0023.1/ว2555 26 มี.ค.61
28 มี.ค. 2561,
10:15:17 น.
บห.
612 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน