รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พย 0023.3/ว 2802 21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
16:39:14 น.
ก.พถ.
1 MB
2.)แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 2801 21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
16:34:35 น.
ก.มบ.
556 KB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) พย 0023.5/ว 2740 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
15:04:42 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 2737 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
15:01:29 น.
ก.งบ.
13 MB
5.)โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พย 0023.5/ว 2736 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:59:35 น.
ก.งบ.
5 MB
6.)การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พย 0023.5/ว 2735 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:58:02 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พย 0023.5/ว2734 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:56:45 น.
ก.งบ.
1 MB
8.)สำรวจข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ ณ 30 กันยายน 2559 ที่ พย 0023.2/ว 271 20 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
10:25:15 น.
ก.มบ.
579 KB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 ที่ พย 0023.2/ว 2618 12 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
15:36:08 น.
ก.มบ.
148 KB
10.)การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก พย 0023.3/ว 2553 11เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
11:08:02 น.
ก.พถ.
131 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ] จำนวนทั้งหมด( 656 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน