รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ พย 0023.3/ว 11404 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:43:06 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี” ที่ พย 0023.3/ว 11403 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:42:13 น.
ก.พถ.
12 MB
3.)การจัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560” ที่ พย 0023.3/ว 11402 31 ส.ค.60
1 ก.ย. 2560,
11:40:49 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม พย0023.3/ว615 31 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560,
14:29:13 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
5.)การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.2/ว 6286 30 สิงหาคม 2560
30 ส.ค. 2560,
10:35:59 น.
ก.มบ.
96 KB
6.)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พย0023.3/ว613 30 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560,
10:34:58 น.
ก.พ.ถ.
690 KB
7.)การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พย0023.3/ว611 28 ส.ค. 2560
29 ส.ค. 2560,
13:40:18 น.
ก.พ.ถ.
387 KB
8.)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พย0023.3/ว6060 23 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560,
16:58:28 น.
ก.พ.ถ.
320 KB
9.)การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 6059 23 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560,
10:49:56 น.
ก.มบ.
916 KB
10.)บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ฯ พย0023.1/ว6024 22 สิงหาคม 2560
22 ส.ค. 2560,
12:05:04 น.
บห.
97 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน