รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป งวด 3 พย 0023.5/3231 19 เม.ย. 2561
19 เม.ย. 2561,
14:16:08 น.
กง.กง.
540 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 3154 17 เม.ย. 2561
17 เม.ย. 2561,
16:25:53 น.
ก.มบ.
133 KB
3.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ฯ งวดที่ 3 พย 0023.3/ว 3152 11 เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561,
14:11:52 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการฯ งวดที่ 3 พย 0023.3/ว3153 11 เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561,
14:08:43 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ งวดที่ 3 พย 0023.3/ว 3103 11 เมษายน 2561
17 เม.ย. 2561,
10:12:54 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือนมีนาคม 2561 พย 0023.5/ว 2919 4 เม.ย. 2561
11 เม.ย. 2561,
09:38:38 น.
กง.กง.
2 MB
7.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 2918 4 เม.ย 2561
11 เม.ย. 2561,
09:37:22 น.
กง.กง.
2 MB
8.)การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอปท. พย 0023.5/ว3003 9 เม.ย. 2561
9 เม.ย. 2561,
13:37:16 น.
กง.กง.
242 KB
9.)การโอนจัดวรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 3 พย 0023.5/ว2920 4 เม.ย. 2561
9 เม.ย. 2561,
09:18:36 น.
กง.กง.
2 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 2914 4 เม.ย. 2561
4 เม.ย. 2561,
15:48:06 น.
ก.มบ.
303 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน