รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ที่ พย 0023.1/ ว8102 25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 2561,
15:27:11 น.
บห.
107 KB
2.)การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด พย 0023.5/ว8051 24 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561,
10:31:06 น.
กง.กง.
430 KB
3.)โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว8002 24 ก.ย. 61
24 ก.ย. 2561,
08:59:10 น.
บห.
1 MB
4.)ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสอดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS) ที่ พย 0023.1/ ว7977 20 ก.ย. 61
21 ก.ย. 2561,
08:29:14 น.
บห.
220 KB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวด 3 พย 0023.5/ว7948 19 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561,
09:31:54 น.
กง.กง.
1 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ย. 61) พย 0023.5/ว7947 19 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561,
09:29:45 น.
กง.กง.
213 KB
7.)การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว7945 19 ก.ย. 61
19 ก.ย. 2561,
13:31:23 น.
บห.
204 KB
8.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 7944 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:14:50 น.
กง.กง.
526 KB
9.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 7943 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:59 น.
กง.กง.
1 MB
10.)การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ พย 0023.5/ว 7942 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:11 น.
กง.กง.
307 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน