รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง พย0023.3/ว7849 3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
16:59:08 น.
ก.พ.ถ.
807 KB
2.)การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7848 3 พ.ย. 60
3 พ.ย. 2560,
14:46:46 น.
บห.
1 MB
3.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตามาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7895 2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
10:07:13 น.
ก.มบ.
134 KB
4.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 7878 1 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
10:04:49 น.
ก.มบ.
1 MB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7877 1 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
10:01:24 น.
ก.มบ.
99 KB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธัันวาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7876 1 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
09:56:46 น.
ก.มบ.
235 KB
7.)การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย พย 0023.3/7733 27 ต.ค. 2560
2 พ.ย. 2560,
11:03:32 น.
ก.พถ.
84 KB
8.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ที่ พย 0023.1/ ว7874 1 พย 60
2 พ.ย. 2560,
10:48:01 น.
บห.
370 KB
9.)การสำรวจข้อมูลตลาดและผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ พย0023.3/ว792 31 ต.ค.2560
1 พ.ย. 2560,
10:14:52 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
10.)การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) พย0023.3/ว7803 30 ต.ค.2560
31 ต.ค. 2560,
16:01:09 น.
ก.พ.ถ.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน